Selecciona idioma

Búsques alguna cosa en concret? Troba-la amb el cercador!

Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

Definició de Mediabackofficce.net (d’ara endavant MBO)

Les característiques dels serveis de MBO es basen en un model de “botiga online” entre els quals es distingeixen dues maneres de funcionament ben diferenciades:

  • El servei de mediaplataforma, on el client delega a MBO la gestió de documents per adaptar-los i facilitar la seva publicació a la Web, a sistemes mòbils i altres mitjans de difusió. D’aquesta manera, el client lliura a MBO els documents per que MBO els normalitzi i els adapti a les necessitats de publicació segons les indicacions del client. El client paga aquest servei i rep els codis d’inserció a més del suport per publicar els documents a la seva pàgina Web.
    També es pot determinar que MBO -previ l’acord de llicència corresponent- faciliti al client el programari necessari perquè ell mateix gestioni i publiqui els seus documents.

  • El servei de producció audiovisual online i d’ajudes per la comunicació, on el client encarrega a MBO la creació, producció o reelaboració de peces o complements audiovisuals; el disseny o redisseny de presentacions; i, en general, qualsevol tipus de treball.

El catàleg de productes, exemples i preus que apareixen a la Web de MBO són merament orientatius i en cap cas poden entendre’s com un compromís contractual ni amb el client ni enfront de tercers. MBO pot, en qualsevol moment, canviar, afegir, descatalogar, eliminar i/o subcontractar qualsevol tipus d’oferta presentada.

MBO pot rebutjar, sense explicació alguna, qualsevol encàrrec o petició d’un client o possible client.

El client de Mediabackoffice.net

El client és el centre de tota l’activitat de MBO i l’única raó de ser de tota la companyia.
Només poden ser clients de MBO les persones físiques o jurídiques que tinguin domicili fix, numero d’identificació fiscal i pàgina web a qualsevol país del món. També els webmasters o dissenyadors de pàgines web i de serveis de comunicació que compleixin amb els requisits anteriors.
Per a la implementació d’algun dels serveis de MBO, el client haurà de tenir accés al servidor on estigui allotjada la seva web així com al disseny del seu codi font.

Confidencialitat i valors ètics de Mediabackoffice.net

MBO és conscient de la confidencialitat i reserva dels documents que el client li confia. Per aquesta raó, MBO i tot el personal que intervé en la manipulació dels documents s’obliga a seguir escrupolosament el protocol intern que confereix als citats documents el caràcter de reservats el que impedeix facilitar a tercers qualsevol informació continguda en els mateixos.
Perden el caràcter de reservats els documents, o part d’ells, que per ordre expressa del client completen el procés tècnic i/o de producció per ser publicats.