Selecciona idioma

Búsques alguna cosa en concret? Troba-la amb el cercador!

Avis legal

Mediabackoffice.net li dóna la benvinguda.
Utilitzar els serveis de Mediabackoffice.net significa que Vostè està d’acord amb les condicions detallades a continuació. Queda reservat el dret de Mediabackoffice.net a canviar, modificar, afegir o suprimir qualsevol part d’aquest document les actualitzacions del qual o revisions queden reflectides en la data que s’indica al final del mateix. Si us plau, llegeixi detingudament aquest document abans d’utilitzar el lloc Web de Mediabackoffice.net o accedir als seus serveis relacionats.

AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT, TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

Informació Corporativa

Mediabackoffice.net és un departament de la companyia:

Maragda Mediàtica, s.l.
C/ Roger, 3 baixos
08028-BARCELONA (Catalunya-España)
NIF: B64942170
NIF UE: ESB64942170

Des d’aquest moment sempre que s’esmenti Mediabackoffice.net o el seu logotip MBO s’entendrà que les obligacions legals corresponen a Maragda Mediàtica, s.l.

Política de Privacitat

Aquest lloc Web està adaptat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal de l’Estat Español. Qualsevol informació o dada personal remesa per l’usuari podrà quedar incorporat als sistemes d’informació de Mediabackoffice.net. La informació només s’utilitzarà per aquelles finalitats especificades en els formularis d’enviament de dades i/o per mantenir informat a l’usuari de les activitats de l’empresa i de les novetats que siguin del seu interès. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 6 de la L.O.P.D., vostè estarà atorgant consentiment inequívoc a Mediabackoffice.net per que procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en cada cas, a l’accés i tractament de les dades personals facilitades.

Mediabackoffice.net treballa per garantir la protecció de la seva intimitat a Internet. Per aquest motiu, s’ha elaborat una política de confidencialitat que regula l’ús de la informació personal facilitada. La nostra política de privacitat està subjecta a actualitzacions sense previ avís pel que recomanem consultar la nostra normativa amb regularitat.

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a Maragda Mediàtica, s.l. al domicili anteriorment esmentat.

Tractament de les dades de caràcter personal

Mediabackoffice.net es responsabilitza de la protecció de totes les dades personals facilitades voluntàriament o rebudes durant els processos de dipòsits monetaris a compte, pre-compra, compra, facturació i cobrament dels serveis. Per dades personals entenem nom, adreça o qualsevol altra informació personal facilitada. Mediabackoffice.net garanteix que les dades facilitades per les persones no seran compartides amb particulars o empreses.

Totes les pàgines que apareixen a la web de Mediabackoffice.net estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Mediabackoffice.net o de tercers titulars de les mateixes. Això inclou la idea, redacció, disseny, estructura i programació dels continguts elaborats directament pels redactors, productors, dissenyadors o tècnics de Mediabackoffice.net.

Sobre la web

Les imatges, vídeos i mostres que apareixen a la web formen part de la bobina de Mediabackoffice.net i/o de treballs realitzats per a clients que han autoritzat el seu ús en el lloc web i han estat produïdes per la pròpia empresa i/o pels seus socis, empleats o col·laboradors. Els noms i marques d’empreses o institucions que figuren a la web pertanyen als seus diferents propietaris i apareixen a la web com a referències de clients i/o proveïdors de Mediabackoffice.net i dels seus socis.
Tots els elements que apareixen a la web de MEDIABACKOFFICE.NET (textos, imatges, gràfics…) estan subjectes també a drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia MEDIABACKOFFICE.NET o de tercers titulars dels mateixos.
No està permès publicar els continguts de la web de MEDIABACKOFFICE.NET en altres webs, siguin particulars o comercials, ni la seva inclusió en publicacions i la seva comunicació pública fora de la web de Mediabakoffice.net si no es té el consentiment per escrit de Maragda Mediàtica, s.l.

Marques

El nom MEDIABACKOFFICE.NET, el logotip MBO i els seus grafismes són marques propietat de MARAGDA MEDIÀTICA, S.L.

Sobre la suspensió de la Web

MEDIABACKOFFICE.NET es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves Pàgines Web en raó de l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes.